Poslanie IT4KT

Po skončení všetkých aktivít projektu bude k dispozícii ako jeho výsledok prototypové riešenie integrovaného Systému IT4KT s príslušnou metodológiu a technológiou využitia, ktorá bude ešte v rámci riešenia poslednej aktivity projektu otestovaná na vybraných pilotných predmetoch akreditovaných študijných programov FEI TU v Košiciach. Po ukončení projektu bude teda k dispozícii Systém IT4KT pre podporu pedagogických procesov so zameraním na efektívnejšie využitie času študentov, pedagógov a výskumníkov pri prenose najnovších poznatkov vedy do systému poznatkov v predmetoch študijných programov a následne do systému znalostí a zručností absolventov štúdia odchádzajúcich do praxe.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu IT4KT je vytvorenie efektívnych didaktických postupov a prototypu systému pre prenos novozískaných poznatkov do praxe využívajúceho moderné znalosti IKT.

Špecifické ciele projektu

  1. Identifikácia pojmov a formalizácia didaktických procesov so zreteľom na použitie informačných a komunikačných technológií.
  2. Návrh a implementácia prototypu poskytujúceho služby pre naplnenie didaktického postupu s dôrazom na efektívny prenos znalostí.
  3. Realizácia experimentov prenosu znalostí a ich zhodnotenie v prostredí univerzity.

Detaily projektu

Názov projektu: IT4KT - Informačné technológie pre prenos znalostí
Kód ITMS projektu:  26220220123
Operačný program:  Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Obdobie realizácie: 1.12. 2010 - 30.9. 2014
Rozpočet projektu: 871 479,62 €
Miesto realizácie CEV: NUTS 2 Východné Slovensko, Okres Košice mesto, Košice - Sever, Letná 9, B. Němcovej 32, Park Komenského 6, Vysokoškolská 4, B. Němcovej 3
Kontaktná osoba:  doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
Počet odborných riešiteľov: 62
Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE